Privacy Policy Christelijke muziekvereniging DINDUA Oldekerk

CMV Dindua Oldekerk hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In deze Privacy policy willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens.
Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. CMV Dindua houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:
Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in dit Privacy policy;
Verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
Vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens;
Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;
Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
Op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren.
Als CMV Dindua zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van ons Privacy policy, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via info@cmvdinduaoldekerk.nl
Verwerking van persoonsgegevens van leden en leerlingen
Persoonsgegevens van klanten of leveranciers worden door CMV Dindua verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):
Administratieve doeleinde;
Communicatie over de vereniging

Grondslag voor deze persoonsgegevens is:
De overeengekomen lidmaatschap
Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan CMV Dindua de volgende persoonsgegevens van u vragen:
Voornaam;
Tussenvoegsel;
Achternaam;
Adres;
Postcode;
Geboortedatum;
E-mailadres;
Telefoonnummer;
Instrument;

Uw persoonsgegevens worden door CMV Dindua opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:

Gedurende de looptijd van de overeenkomst en daarna alleen in de financiële administratie voor maximaal 7 jaar.
De persoonsgegevens worden door CMV Dindua opgeslagen door geautoriseerde personen Dit zijn bestuursleden en/of toegewezen personen.

Verwerking van persoonsgegevens van bestuursleden

Persoonsgegevens van bestuursleden en vrijwilligers worden door CMV Dindua verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en) :
-Communicatie over de vereniging
Grondslag voor deze persoonsgegevens is:
De overeengekomen bestuurslidmaatschap en of vrijwilligersovereenkomst
Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan CMV Dindua de volgende persoonsgegevens van u vragen :
Voornaam;
Tussenvoegsel;
Achternaam;
Adres;
Postcode;
Woonplaats;
Telefoonnummer;
E-mailadres ;

Uw persoonsgegevens worden door CMV Dindua opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerkingen voor de periode;
-gedurende de looptijd van de overeenkomst en daarna alleen in financiële administratie voor maximaal 7 jaar ,
-De persoonsgegevens worden door CMV Dindua opgeslagen door geautoriseerde personen.
Dit zij bestuursleden en/of toegewezen personen .

Verwerking van persoonsgegevens van donateurs / sponsors

Persoonsgegevens van donateurs/sponsors worden door CMV Dindua verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):
Administratieve doeleinde;
Communicatie over de vereniging
Grondslag voor deze persoonsgegevens is:
De donateurschap/ sponsor overeenkomst;
Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan CMV Dindua de volgende persoonsgegevens van u vragen:
Naam;
Adres;
Woonplaats;
Telefoonnummer;
E-mailadres;

Uw persoonsgegevens worden door CMV Dindua opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:
Gedurende de looptijd van de overeenkomst en daarna alleen in de financiële administratie voor maximaal 7 jaar.
De persoonsgegevens worden door CMV Dindua opgeslagen door geautoriseerde personen.
Dit zijn bestuursleden en/of toegewezen personen.

Pagina-einde
Pagina-einde

Pagina-einde

Verstrekking aan derden
De gegevens die u aan ons geeft kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden.
Zo maken wij gebruik van een derde partij voor:
Contributie bepaling van de Bond KNMO
De Gemeente Grootegast voor gemeentelijke subsidie.
Wij geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we geen verwerkersovereenkomst hebben afgesloten. Met deze partijen (verwerkers) maken wij hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen. Verder zullen wij de door uw verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is. Een voorbeeld hiervan is dat de politie in het kader van een onderzoek (persoons)gegevens bij ons opvraagt. In een dergelijk geval dienen wij medewerking te verlenen en zijn dan ook verplicht deze gegevens af te geven. Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met derden indien u ons hier schriftelijk toestemming voor geeft.
Binnen de EU
Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen welke gevestigd zijn buiten de EU.
Minderjarigen
Wij verwerken enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jonger dan 16 jaar) indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder, verzorger of wettelijke vertegenwoordiger.
Bewaartermijn
CMV Dindua bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist.
Beveiliging
Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens van u te beschermen tegen onrechtmatige verwerking, zo hebben we bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen;
Alle personen die namens CMV Dindua van uw gegevens kennis kunnen nemen, zijn bestuursleden en/of toegewezen personen.
We hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen;
Wij maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten;
We testen en evalueren regelmatig onze maatregelen;
Onze medewerkers zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens.

Portretrecht en geluidsmateriaal
Door aanvaarding van deze privacy policy stemt het lid, of de ouders van de minderjarige leden in, met het gebruik door CMV Dindua van beeld -en geluidsmateriaal waarop hij of zij is afgebeeld of waaraan hij of zij heeft meegewerkt. Het beeld en geluidsmateriaal gemaakt tijdens lessen, optredens ,voorstellingen en of andere activiteiten van CMV Dindua zal uitsluitend gebruikt worden voor PR- en publicatiedoeleinden. CMV Dindua gaat zorgvuldig om met beeld en geluidsmaterialen. Er wordt niets geplaatst waardoor leden en leerlingen schade kunnen ondervinden.
Uw toestemming geldt alleen voor beeld en geluidsmateriaal gemaakt door CMV Dindua of in opdracht van CMV Dindua. Het kan voorkomen dat anderen beeld en geluidsmaterialen maken tijdens activiteiten. CMV Dindua heeft daar geen invloed op, maar gaat ervan uit dat deze personen ook terughoudend zijn bij het plaatsen van beeld en geluidsmaterialen op internet
Rechten omtrent uw gegevens
U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegeven welke wij van u ontvangen hebben. Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door één van onze verwerkers.
Mogen wij uw persoonsgegevens verwerken op basis van een door u gegeven toestemming hiertoe, dan heeft u altijd het recht deze toestemming in te trekken.